ضمانت نامه خدمات

نمودار مراحل دریافت گواهی ضمانت اصالت خدمات افزایش ممبر سامانه ممبرز رئال

مرحله اول : انتخاب و ثبت سفارش افزایش ممبر کانال

مرحله دوم : تایید صحت خدمات ارسالی ممبرز رئال

مرحله سوم : دریافت گواهی ضمانت خدمات افزایش ممبر – ممبرز رئال